Konstytucja biznesu – Ulga „na start”

Zgodnie z art.18 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646 z dnia 2018.03.30) Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub  w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach (więcej…)

Wezwania do zapłaty

Do istotnych elementów wezwania do zapłaty  zalicza się oznaczenie wierzyciela, (czyli osoby, na rzecz której ma być spełnione dane świadczenie) oraz dłużnika. Należy w nim zamieścić kategoryczne żądanie dokonania zapłaty określonej sumy pieniężnej oraz pamiętać o wyznaczeniu dłużnikowi odpowiedniego terminu, w którym powinien on dokonać na naszą rzecz stosownej zapłaty. Termin ten nie powinien być zbyt krótki, (więcej…)

Umowa sprzedaży udziałów (a sales and purchase agreement, SPA)

Umowa sprzedaży udziałów (a sales and purchase agreement (SPA) jest zawierana między wspólnikiem spółki z o.o., który chce sprzedać swoje udziały bądź ich część innej osobie.

Standardowa umowa powinna zawierać dane osobowe dwóch stron, ilości oraz wartości udziałów, cenę. Zgodnie z art. 180 ustawy kodeks spółek handlowych umowa zbycia udziałów musi mieć formę (więcej…)

Współpraca nauka-biznes w oparciu o system spin-off, spin-out

Komercjalizacja badań naukowych, czyli współpraca nauka-biznes w oparciu o system Spin-off, Spin-out.

Przedmiotem niniejszej analizy jest przybliżenie prawnych aspektów założenia działalności w oparciu o system Spin-off, spin-out oraz udostępnienie informacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw typu spin off/out oraz podniesienie świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes. System spin-off, spin-out wiąże się z szeroko postrzeganą przedsiębiorczością akademicką i odnosi się do zakładania i podejmowania działalności gospodarczej (więcej…)