Zasady rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej – czyli co zmieni się w 2019 roku?

Koszty używania samochodów osobowych jako koszty uzyskania przychodów.

Samochody osobowe, od nowego roku, z punktu widzenia rozliczania kosztów używania w kosztach uzyskania przychodów dzielić się będą na trzy grupy.

Do pierwszej grupy samochodów osobowych należeć będą:

  • stanowiące własność podatników samochody osobowe niebędące składnikiem majątku.

Do kosztów uzyskania przychodów zaliczać będzie można jedynie:

  • 20% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów osobowych,
  • 20% poniesionych składek na ubezpieczenie takich samochodów osobowych.

Co istotne, koszty te we wskazanej wysokości będzie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu.

Kolejną grupę pojazdów samochodowych stanowić będą:

  • inne samochody osobowe niż należące do grupy wskazanej powyżej oraz wszystkie samochody osobowe, które są używane w sposób mieszany. Tzn. częściowo wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, częściowo zaś do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą przez podatnika.

Nowelizacja przewiduje, że w przypadku takich samochodów do kosztów uzyskania przychodów można będzie zaliczać:

  • 75%poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów (przy czym kwota tych wydatków obejmuje także VAT, który nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony VAT, w tej części, w jakiej podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT – gdyż 25% tych wydatków nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów.
  • składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150.000 zł.

Trzecią grupę pojazdów samochodowych stanowić będą:

  • inne samochody osobowe niż należące do pierwszej ze wskazanych grup (w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz wszystkie samochody osobowe (w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), które są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Ze znowelizowanych przepisów wynika, że w przypadku takich samochodów do kosztów uzyskania przychodów zaliczać będzie można:

  • całość wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów,
  • składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150.000 zł

Warunkiem uznania samochodów osobowych za wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą będzie prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu na potrzeby VAT.

Wyjątek stanowić będzie sytuacja, gdy na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnik nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji.

Przykładem takiego wyjątku mogą być samochody osobowe przeznaczone wyłącznie do sprzedaży, jeżeli ich sprzedaż stanowi przedmiot działalności podatnika.

Wyjątek ten nie będzie jednak miał zastosowania jeżeli brak obowiązku prowadzenia przez podatnika ewidencji przebiegu na potrzeby VAT wynika z tego, że kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi oblicza on w 50%.

Stosowanie nowych przepisów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą stosowane co do zasady do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.01.2019 r.

W przypadku umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed 1.01.2019 r., stosowane będą przepisy obowiązujące do końca 2018 r.

Co ważne, nie będzie to dotyczyć umów zmienionych czy odnowionych po 31.12.2018 r.

Kolejny wyjątek dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy. Tzn. rozpoczął się przed 1.01.2019 r., a zakończy się po 31.12.2018 r.

W powyższym przypadku podatnicy do końca przyjętego roku podatkowego stosować będą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r.

 

Akademia Prawa dla Start-upów.

Prawnik startupu musi być responsywny. Doradzamy firmą i startupom w całej Polsce.