Alternatywną do wizyty u notariusza formą utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jej jest rejestracja za pośrednictwem internetu. Dokonuje się tego w systemie S24, który jest specjalnie w tym celu udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalem. Warunkiem niezbędnym do rejestracji takiej spółki jest posiadanie profilu zaufanego e-puap lub podpisu kwalifikowanego.

  • Założenie spółki S24

W celu założenia spółki niezbędne jest utworzenie konta w portalu S24. Po dokonaniu rejestracji należy stworzyć profil nowego podmiotu (przyszłej spółki), poprzez klikniecie przycisku „Dodaj przedsiębiorstwo”. W wyskakującym po kliknięciu przycisku oknie,  należy wpisać firmę spółki (czyli jej nazwę), formę prawną (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz podać siedzibę, rozumianą jako miasto, w którym spółka będzie posiadała swój adres.

Kolejnym etapem po zapisaniu powyższych danych jest przystąpienie do edycji dokumentów dotyczących przyszłej spółki. Chodzi tu o wypełnienie udostępnianych w portalu wzorców: umowy spółki, listy wspólników oraz oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wszystkich wspólników. Osobno (poza wzorcem, w zwykłym edytorze tekstu) należy utworzyć:

  • oświadczenie, czy przyszła spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
  • oświadczenie podmiotów reprezentujących przyszłą spółkę (tj. jej zarządu) o zgodzie na ich powołanie,
  • listę adresów do doręczeń członków zarządu,
  • a także listę osób uprawnionych do powoływania zarządu (wspólników), również ze wskazaniem ich adresów do doręczeń.

Gotowe dokumenty (zarówno utworzone przy wykorzystaniu wzorców, jak i stworzone samodzielnie) należy podpisać za pomocą profilu e-puap lub podpisu kwalifikowanego.

  • Zgłoszenie spółki do rejestru

Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy przejść do zakładki wnioski, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj wniosek”. Na tym etapie konieczne jest właściwe wypełnienie wniosku do sądu rejestrowego. Po zakończeniu jego edycji należy go również podpisać (profilem zaufanym e-puap lub podpisem kwalifikowanym), a następnie opłacić. Co istotne opłaty od wniosku składanego za pośrednictwem portalu S24 są prawie o połowę niższe od tych, odnoszących się do wniosków składanych w wersji papierowej. Po dokonaniu opłaty wniosek zostanie automatycznie przesłany do właściwego sądu.

  • Rejestracja

Sąd rejestrowy powinien rozpoznać wniosek w ciągu dwudziestu czterech godzin od jego złożenia. Niezmiernie rzadko zdarza się, aby trwało to dłużej, choć czasem czas ten może wydłużyć się do około tygodnia. Informacja o rejestracji spółki zostanie przesłana za pośrednictwem portalu S24. Często zdarza się jednak, że jest ona przekazywana nawet z kilkudniowym opóźnieniem.